אוקראינה – הקמת נציגות או חברה בע"מ

בעת הקמת חברה בע"מ (להלן – "החברה") או נציגות באוקראינה על ידי תושב זר יש לקחת בחשבון כמה היבטים משפטיים ומיסויים אשר חיוניים לפעילות תקינה והשלמת הקמת ישות משפטית חוקית באוקראינה.

הצעד החשוב הראשון בתהליך הקמת ישות משפטית הינו בחירת סוג הפעילות העסקית בהתאם לסיכונים ויתרונות משפטיים ומיסויים. להלן מאפיינים משפטיים ומיסויים בהקמת חברה בע"מ ונציגות פיסקלית:

הקמת חברה/נציגות

על מנת להקים חברה בע"מ באוקראינה יש צורך בהון מניות ורישום החברה ברשם החברות. עובדים בחברה אשר אינם אזרחי אוקראינה חייבים להיות מועסקים רק לאחר קבלת היתר עבודה מטעם משרד העבודה אשר דורש לציין סיבה להעסקת כל עובד. תחום פעילות של החברה בע"מ אינו מוגבל, כמו כן יכול להיות דומה לזו של חברת האם. חברה בע"מ רשאית לפתוח חשבונות מכל סוג בכל בנק. החברה בניגוד לנציגות מכלכלת את עצמה באופן מלא.

על מנת להקים נציגות באוקראינה אין צורך בהון מניות ויש להירשם כנציגות במשרד הכלכלה. עובדי הנציגות חייבים להיות רשומים במנהל הכללי למשרדי נציגויות זרות אך לא חייבים להיות עובדי הנציגות ובכך לאפשר לחסוך עלויות כוח אדם. יתרה מזו, רק 3 עובדים זרים יכולים להיות מועסקים בנציגות ללא היתר עבודה.

להבדיל מחברה בע"מ, נציגות יכולה לפתוח חשבון בכל בנק אך ורק מסוג ""N אשר אינו מאפשר פעילות כלכלית. מאידך, מכירת נכסים ניתן לרשום כמכירה של נציגות ולא חברת האם. לנציגות לא מתאפשרת פעילות פיננסית אלא מחקר ושיווק ורק במידה ופעילות זו מוגדרת כחלק מפעילות של חברת האם. להבדיל מחברה בע"מ, נציגות לא יכולה לחתום על חוזים והסכמים בעצמה אלא רק באמצעות חברת האם.

כמו כן, תזרים מזומנים חייב לעבור דרך חברת האם וזאת בשונה מחברה בע"מ. פעילות שוטפת של נציגות צריכה להיות ממומנת על ידי חברת האם ולא הנציגות בניגוד לחברה בע"מ אשר מממנת את הפעילות הכלכלית של עצמה.

מיסוי וחשבונאות

נציגות וחברה מחויבות בחשבונאות עסקית פשוטה. אבל, במידה וחברה מגיעה לסכומי הכנסות גדולים, חשבונאות עסקית מבוצעת על פי הנוהל הסטנדרטי המלא.

נציגות מחויבת רק ברישום ברשויות המס אך לא בתשלום מס הכנסה וזאת להבדיל מחברה בע"מ אשר מחויבת גם ברישום וגם תשלום למס הכנסה בגובה 18%, מע"מ 20% ו-15% ניכוי במקור על תשלומי הדיווידנד. גם חברה וגם נציגות מחייבים בהגשת דו"חות למס הכנסה מדי שנה, דוח על ניכוי מס במקור בתדירות רבעונית ודו"ח על תרומה חברתית אחת לחודש. חברה בע"מ, בנוסף לכך, מגישה גם דיווחים חודשיים למע"מ מבחינה חשבונאית הנדרשת לנציגות. גובה מס הכנסה עבור חברה בע"מ נקבע בהתאם להכנסות והוצאות של החברה לפני המיסים בניגוד לנציגות אשר לא נהנית מהכנסות ולכן לא חייבת במס הכנסה וזאת בתנאי שקיימת אמנה למניעת כפל מס בין מדינה של חברת האם לבין מדינה של הנציגות.

גובה השכר של עובדי הנציגות ושל החברה אינו מוגבל אך חייב להיות מאושר על ידי חברת האם במקרה של הנציגות, ובמקרה של החברה חייב להיות מוסדר על ידי מסמכים פנימיים, למשל, על ידי הסכם קיבוצי. סכום הקצבאות והניכויים משכרם של העובדים הינו זהה בכל צורה של רישום: 18% מס הכנסה; 1.5% מס צבאי; 22% מס חברתי.